RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie udostępnionych badań lekarskich oraz moich danych osobowych podanych w ankiecie o nazwie “ANKIETA ŻYWIENIOWA”, a także danych osobowych które będą zbierane podczas procesu redukcji wagi dla potrzeb Firmy „Dietetyka Personalna – Monika Czarnota” NIP: 8133283515, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Czarnota prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dietetyka Personalna Monika Czarnota w Łodzi, ul. Tylna 4E, lok.50, 90-364 Łódź;

w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: monika@monikaczarnota.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Dietetyka Personalna Monika Czarnota w Łodzi, ul. Tylna 4E, lok.50, 90-364 Łódź;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) zawarcia i wykonania umów w tym w celu przygotowania dla Pani/Pana Planu żywieniowego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) – w zakresie zwykłych danych osobowych;

art. 9 ust.2 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) – w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych dotyczących stanu zdrowia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przygotowanie Planu żywieniowego. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia odbywa się jedynie jeśli udostępnia nam Pani/Pan te dane i tylko wówczas podstawą prawna przetwarzania jest Pani/Pana zgoda. Udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) ,

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

d) marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

e) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO)

f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach wskazanych powyżej, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne.

Informuję, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych przez Dietetyka Personalna Monika Czarnota.